Óvodaképünk

„A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni és szabadságban kell el bocsátani” (Rudolf Steiner)

A megfelelő óvoda kiválasztása felelősségteljes döntés és nem egyszerű feladat, ezáltal a legtöbb szülő számára komoly fejtörést okoz.

Az óvoda Budaörsön, a Szőlő közben található, jól megközelíthető, kertvárosi környezetben. Az épületet 2017-ben teljesen felújítottuk, korszerűsítettük, balesetmentessé alakítottuk, és biztonságos játékelemekkel felszerelt játszókerttel egészítettük ki. A tudatosan átgondolt játéktér az udvar minden pontjáról áttekinthető, és megvalósításában igazodik a gyermekek életkori sajátosságaihoz, igényeihez. Ezáltal az intézmény közvetlen és tágabb környezete egyaránt lehetőséget biztosít minél több friss levegőn, játékkal, kirándulással eltöltött időhöz.

Pedagógiai programunk a mozgásműveltség fejlesztésére és a játékos foglalkozásokra épül. A gyermekek kiváló körülmények között, játékosan tanulhatnak. Ideális létszámú csoportjainkban olyan közeget teremtünk, amely a gyermek természetes kíváncsiságára épít. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulás számukra élmény és élvezet legyen, amely során felfedezhetik és megismerhetik a világot, ahol fejleszthetik tudásukat és készségeiket, illetve kibontakoztathatják kreativitásukat. A gyermekek egyéni tempójuknak és az érési sajátosságaiknak megfelelően fejlődhetnek, és aktív résztvevői a társas-kapcsolatoknak. A mozgás a mindennapjaink fő részévé vált. A heti egy kötött mozgásfejlesztő foglalkozáson kívül minden nap beleillesztjük a napirendünkbe a 15-20 perces fejlesztő mozgást, melyet lehetőség szerint mindig a szabadban, a jól levegőn végezzük.

Legfőbb funkcióink: óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő feladatok ellátása. Ezek biztosítása érdekében gondoskodunk:

  • az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről,
  • a gyermekek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez, neveléséhez szükséges legmegfelelőbb személyi, tárgyi környezetről,
  • a gyermeki közösségben végezhető sokszínű tevékenységekről, különös tekintettel a játékra,
  • az életkornak megfelelő műveltségtartalmak átadásáról, a sokoldalú készség- és képességfejlesztésről, amely közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését,
  • arról, hogy az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit, a gyermekekben megteremtődjenek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei.

Egészséges heti és napirendünk keretein belül a rendszeres testmozgáson kívül nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges táplálkozásra is. Nagy figyelemmel állítjuk össze a napi négy étkezést, hogy a gyermekek változatos, egészséges ételeket egyenek. Minden étkezéshez kínálunk gyümölcsöt és zöldséget, amit nyáron a saját veteményesünkből és gyümölcsfánkról szüretelünk.

A kiegyensúlyozott neveléshez elengedhetetlen a nevelők és a családok közötti szoros és őszinte együttműködés. A jó kapcsolat, a rendszeres kommunikáció, a gyermekekért vállalt közös felelősség és a nevelési program megbeszélése is a gyermekek harmonikus fejlődését szolgálja. A napi kapcsolattartás mellett az év folyamán rendszeres szülői értekezleteket is szervezünk, valamint az év jelentősebb ünnepeiről közösen is megemlékezünk.

A felnőtt – gyermek kapcsolat az óvodáskorban meghatározó, jelentős elsőbbsége van a kortárskapcsolatokkal szemben. Arra törekszünk, hogy az óvoda valamennyi felnőtt dolgozójának magatartása legyen határozott, következetes, barátságos, szeretetteljes, őszinte, elfogadó, toleráns, a gyermekek számára minta értékű. Az óvoda vezetősége és minden dolgozója meggyőződéssel vallja, hogy az érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, nyugodt, derűs környezetben felnövő gyermekekből lesznek kiegyensúlyozott, aktív és sikeres felnőttek. Pedagógusaink szakértő módon segítik az óvodások testi, lelki, szociális fejlődését, s ahol elakadást látnak, lehetőség szerint organikusan, differenciáltan segítik őket a továbblépésben. Szükséges esetben a szülőkkel egyetértésben, megfelelő szakpedagógus bevonásával segítjük elő a gyermekek célzott fejlődését (logopédus, konduktor, fejlesztő pedagógus, pszichológus, nevelési tanácsadó).

Amennyiben egy gyermekközpontú, barátságos, családias hangulatú, hozzáértő nevelőkkel működő intézményt keres, amelyben a gyermekek, szülők és munkatársak is egyaránt felszabadultan érzik magukat, kérjük, látogasson meg bennünket. Mindent megteszünk, hogy gyermeke életében e pár óvodai év tartalmas, élményekben gazdag, maradandó emlékként éljen.

Gyermekképünk

Gyermekképünk megfogalmazása az emberi személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy az ember mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre.

Gyermekközpontú, befogadó nevelésünk a családi nevelés elsődlegességét elismerve, azt kiegészítve gondoskodik a gyermekek ellátásáról, fejlesztéséről 2,5 éves kortól az iskolába lépés kezdetéig. Biztosítja minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. (Biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, tudatosan kerülve a nemi sztereotípiák erősítését, elősegítve a nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek megszüntetését, kialakulásuk megelőzését.)

Valljuk, hogy az óvodáskorú gyermek egyedi, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény. A fejlődő személyiség fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. Éppen ezért a gyermek mindenek felett álló érdeke, hogy minden segítséget megkapjon képességei, tehetsége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez.

Óvodai nevelésünkkel a gyermekek érdeklődését, érzelmi kötődését, a vele született adottságokat, egyéni és életkori jellemzőit figyelembe véve segítjük a sokoldalú, harmonikus személyiségfejlődésüket.

Pedagógiai programunkkal olyan nyitott, kiegyensúlyozott személyiségű gyermekeket szeretnénk nevelni, akik gazdag élményanyag birtokában, pozitív érzelmi háttérből indulva, jó problémamegoldó készséggel rendelkeznek, cselekvőképesek, nyitottak, szeretik, óvják környezetüket.

A gyermekek tisztelete, a beléjük vetett bizalom, az irántuk érzett felelősség a jól szervezett óvodai életben optimális talaja a nyitott személyiség kibontakoztatásának, így kiegyensúlyozott egyéniségükkel, az óvodáskor végére készen állnak az iskolai tanulás megkezdésére.